Erstes Training/ Sportplatz Glanspitz/ 29.06.06

salzburg_290606-27 salzburg_290606-30
salzburg_290606-38 salzburg_290606-44
salzburg_290606-51 salzburg_290606-53
salzburg_290606-54 salzburg_290606-57
salzburg_290606-66 salzburg_290606-108